0977.703.776

Tag / nhà thờ họ Trương

    Loading posts...
  • Xây dựng nhà thờ để làm gì

    Ý nghĩa của việc xây dựng nhà thờ họ

    Việt Nam ta nổi tiếng là một quốc gia có truyền thống văn hoá lâu đời. Trong đó, Nhà thờ họ (từ đường) luôn giữ một vị trí tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Việt. Dù thời gian có mai một mọi thứ cũng không thể làm mờ đi tấm lòng…